Категории

Главная Языки Латышский

Язык работ - Латышский, материалов на Латышском - 37

Память
Тип работы: Реферат Предмет: Психология Язык: Латышский Просмотров: 249 Комментариев: 0
Latvijas Universit?te Fizikas un matem?tikas fakult?te Datorzin?t?u noda?a Atmi?a, t?s att?st??ana refer?ts Darba autors: xxx DatZ B 97029, 2DZ3 -1999- Saturs TOC \* MERGEFORMAT Atmi?as mode?i 3 1. Vair?katmi?u modelis 3 2. Apstr?des l?me?u (levels-of-processing) modelis 3 3. Semantisko t?klu modelis 3 Atmi?as strukt?ra un funkcijas 4 ?stermi?a atmi?a 4 Ilgtermi?a atmi?a 5 Aizmir?ana 7 Aizmir?anas l?kne. 7 Iegaum?t un atcer?ties 8 Izmantot? literat?ra 10 Atmi?as mode?i Pamat? darbu ar atmi?u var iedal?t tr?s f?z?s: kod??ana – saglab??ana – aktualiz??ana Tom?r nav vienota viedok?a par katra atsevi??? procesa norisi. T? viet? apl?ko da??dus atmi?as mode?us. 1. Vair?katmi?u modelis Waugh un Norman (1965) atmi?u iedala prim?raj? un sekund?raj?. Ien?ko?? inform?cija nok??st prim?raj? atmi??, kur? vienlaic?gi var glab?ties 5-9 objekti (items). Regul?ras atk?rto?anas rezult?t? objekti no prim?r?s atmi?as nok??st sekund?raj?, kas nodro?ina ilgsto?u uzglab??anu.
Международные Финансовые Институты
Тип работы: Реферат Предмет: Финансы Язык: Латышский Просмотров: 329 Комментариев: 0
Latvijas Universit?te Ekonomikas un vad?bas fakult?te Finansu instit?ts Refer?tu t?ma: Starptautisk?s finansu instit?cijas strukt?ra un to darb?ba Finansu mened?eri 2F3 kursa studenti Antons Kres?in? St.apl. EkFm980261 EkFm980290 EkFm980323 Zin?tniskais Vad?t?js R?ga 2000 Saturs Ievads Starptautisk?s finansu instit?cijas Starptautisk?s finansu instit?ciju strukt?ra un sadarb?ba ar Latviju Starptautisk? ekonomisk? pal?dz?ba Starptautisk?s finansu un invest?ciju pl?smas 4.Kur Latvijai ?emt l?dzek?us invest?ciju finans??anai Literat?ru un avotu saraksts. cit?du r?c?bu starptautisk?s ekonomikas pas?kumos. pie kuriem pieder starptautisk?s invest?cijas. vispirms nepiecie?ams noskaidrot starptautisk?s ekonomikas galven?s m?sdienu ievirzes un likumsakar?bas. Starptautisk? ekonomika patlaban p?rdz?vo k?rt?jo destabiliz?cijas periodu, kuru amerik??u autori d?v? par proporciju kr?zi (crisis of proportions).
Atmiņa, tās attīstīšana
Тип работы: Реферат Предмет: Иностранный язык Язык: Латышский Просмотров: 414 Комментариев: 0
7 Atmiтa, tвs attоstорana Saturs Atmiтas modeпi 1. Vairвkatmiтu modelis 2. Apstrвdes lоmeтu (levels-of-processing) modelis 3. Semantisko tоklu modelis · Atmiтas struktыra un funkcijas · Оstermiтa atmiтa · Ilgtermiтa atmiтa · Aizmirљana · Aizmirрanas lоkne. · Iegaumзt un atcerзties Izmantotв literatыra Atmiтas modeпi Pamatв darbu ar atmiтu var iedalоt trоs fвzзs: kodзрana – saglabврana – aktualizзрana Tomзr nav vienota viedokпa par katra atseviрнв procesa norisi. Tв vietв aplыko daювdus atmiтas modeпus. 1. Vairвkatmiтu modelis · Waugh un Norman (1965) atmiтu iedala primвrajв un sekundвrajв. Ienвkoрв informвcija nokпыst primвrajв atmiтв, kurв vienlaicоgi var glabвties 5-9 objekti (items). Regulвras atkвrtoрanas rezultвtв objekti no primвrвs atmiтas nokпыst sekundвrajв, kas nodroрina ilgstoрu uzglabврanu. Рajв gadоjumв turpmвka atkвrtoрana vairs nav nepiecieрama.
A/S Kaija
Тип работы: Реферат Предмет: Страхование Язык: Латышский Просмотров: 313 Комментариев: 0
R?gas Valsts Tehnikums Adrese: Atlantijas iel? 15, LV-1015 R?ga, LATVIA T?lr.: +371 7029282 Fakss: +371 7029205 A.Horo?eko G1-3m V?sture A/s “Kaija” ir uz??mums ar 115 gadu ilgu v?sturi. S?kotn?ji tas atradies Rоg?, Rom?novu (tagad?j? L??pl??a) iel?. Uz??mums strauji att?stas tr?sdesmito gadu ekonomisk? uzplaukuma laik?, ra?ojot ne tikai zivju, ga?as, aug?u, ogu un s?nu konservus, bet ar? da??dus m?jsaimniec?bai nepiecieрamus sk?rda piederumus. P?c 1. pasaules kara par fabrikas logo k??st lidojo?a kaija ar zivi kn?b?. Valda uzskats, ka tie?i t?p?c 1940. gad? uz??mumam tiek dots v?rds “Kaija”. P?c 2. pasaules kara “Kaija” ?etrdesmit gadu laik? nep?rtraukti palielina ra?o?anas jaudas, pievienojot vair?kus zivju p?rstr?des uz??mumus un nep?rtraukti veicot ieguldоjumus ra?o?anas att?st?b?. L?dz ar to fabrik? tiek uzs?kta jaunu konservu produkcijas veidu, k? ar? kulin?rijas izstr?d?jumu un k?pin?jumu ra?o?ana.
Transports
Тип работы: Реферат Предмет: Транспорт Язык: Латышский Просмотров: 345 Комментариев: 0
J?ras transports. P?rvad?jumu nodro?in??anai j?ras transportam ir daudznoz?res saimniec?ba, kas sast?v no: flotes, j?ras ostas, remonta r?pn?cas. At??ir?b? no ku?o?anas veida j?ras p?rvad?jumu sada?a uz ?r?jus (?rvalstu) un iek??jus (kabot??a). Savuk?rt, ?rvalstu p?rvad?jumos realiz?jas eksporta- importa kr?vu p?rvad?jumi un kr?vu p?rvad?jumi starp ?rvalstu ostiem. Iek??jos p?rvad?jumos at??ir lielo un mazo kabot??u. Maza kabot??a - ku?o?ana vienu vai divu j?ras baseinu robe??s. Liela kabot??a - ku?o?ana starp j?ras ostiem, kas atrodas da?os baseinos, kas sadal?ti ar citu valstu krastmalas teritorij?m. J?ras transports realiz? galvenok?rt ?r?jas tirdzniec?bas kr?vu p?rvad?jumus, k? ar? p?rvada citvalstu frakt?t?ju kr?vu. Abos gad?jumos vi?? realiz? transporta pakalpojumu eksportu un izpildi svar?go funkciju: piev?rst ?rvalstu val?tu un invest?cijas.
Menedzments
Тип работы: Реферат Предмет: Менеджмент Язык: Латышский Просмотров: 398 Комментариев: 0
Saturs Saturs Ievads. Uz??mums. Uz??muma sh?ma. T?tad kas ir veiksm?gs mened?eris? Vad?bas teor?tiskais izkl?sts. Varas veidi. Vad??anas stili. T?ma: “elko?a saj?ta”. Nosl?gums. Literat?ras saraksts. Ievads Katr? uz??mum? pamats un galven? bag?t?ba vienm?r bija un b?s cilv?ki. Bija laiki, kad uzskat?ja, ka autom?ti vai roboti izspied?s cilv?ku no vair?k?m organiz?cij?m un beidzot uzst?d?s p?rsvaru robota virs darbiniekam. Kaut gan ma??na ar? palikusi par pilnv?rt?gu saimnieku vair?kos tehnolo?iskos un vad??anas processos un izspieda cilv?ku piln?gi vai da??ji no atsevi???m organiz?cijas sada??m, cilv?ka loma un noz?me ne tikai nesamazin?j?s, bet pat pieauga! Pie tam cilv?ks palicis ne tikai par visv?rt?g?ko organiz?cijas resursu, bet ar? visd?rg?ko. Daudzas organiz?cijas gribot izdal?t savu noz?mi un nadarb?bas lielu apjomu, run? ne par t?s ra?o?anas sp?kiem, ra?o?anas vai re?liz?cijas apjomu, finansi?lo potanci?lu utt, bet par darbinieku skaitu organiz?cij?.
Auto bazes materiali – tehniska sagade
Тип работы: Реферат Предмет: Маркетинг Язык: Латышский Просмотров: 307 Комментариев: 0
Ievads ?aj? darb? runa b?s par LR IeM autob?zes materi?li-tehnisko apg?di un da??ji par ?? uz??muma noliktavas darbu. Dotais uz??mums ir sam?r? svar?gs saimniecisks elements Iek?lietu ministrijas strukt?r?, jo nodro?ina policijas darbu ar transportu, k? dienesta t? ar? saimniecisko. Pats transporta nodro?in??anas b?t?ba sl?pj (ietver) sev? pla?u funkcijas spektru, kas ietilpt dotaj? uz??mum?: Materi?li-tehniskais un uzskaites-kontroles autotransporta nodro?in?jums: Autotransporta nodro?ina, kas realiz?jas daudzst?v?g? dzelzsbetona sl?gt? tipa apkurin?m? celtn?, kur automa??nas ir pasarg?tas no ?r?jo sp?ku iedarb?bas; Autotransporta tehnisk?s apkalpes nodro?in??ana, kas aiz?em gandr?z visas celtnes 1.
Firmas “Ljuvek” cenas un cenu veidoshanas
Тип работы: Курсовая работа Предмет: Маркетинг Язык: Латышский Просмотров: 315 Комментариев: 0
Saturs. Ievads Uz??muma “Ljuvek” izvirz?to m?r?u sist?ma: kop?jie m?r?i, m?rketinga m?r?i, taktiskie m?r?i, strat??iskie m?r?i, cenu veido?anas m?r?i. Firmas “Ljuvek” produkts un darb?bas tirgus raksturojums. Firmas “Ljuvek” piepras?juma no cenas raksturojums un piepras?juma elast?ba. Firmas “Ljuvek” cenas un cenu veido?anas metodes. Firmas “Ljuvek” cenu veido?anas strat??ija. Firmas “Ljuvek” mikro un makro vides. Firmas “Ljuvek” stipr?s un v?j?s puses. SWOT anal?ze. Firmas “Ljuvek” programmas un projekti. Ievads. Firma “Ljuvek” dibin?ta 1994.gad? k? Latvijas-Amerik??u kopuz??mums. Jau se?us gadus firma veiksm?gi darbojas Latvijas tirg?. Firma “Ljuvek’’ darbojas da??d?s nozar?s, tom?r gribu pieverst uzman?bu ap?erbu ra?o?anai. Firma nav liela, tom?r labi paz?stama gan Latvijas tirg?, gan ?rzem?s. Par ?pa?u uz??muma priek?roc?bu un augstu produkcijas kvalit?tes l?meni j?atz?m? ‘’Ljuvek’’ piedal??anas valsts konkursos un pas?t?jumu sa?em?ana tas rezult?t?.
Bankovskoe delo
Тип работы: Реферат Предмет: Банковское дело Язык: Латышский Просмотров: 306 Комментариев: 0
Latvijas Universit?tes Ekonomikas un vad?bas fakult?te Finansu un kred?ta katedra Refer?ts Naudas un banku sist?ma Centr?l? Banka R?ga 1998 SATURS Ievads 3 1. Banku sist?mas elementi un to anal?ze 4 1.1 Centr?l? banka 4 1.2 Komercbankas 5 1.3 Speci?l?s un invest?ciju bankas un p?r?j?s kred?tiest?des 6 2. Latvijas banka 7 2.1 Latvijas Bankas v?sture 7 2.2 Latvijas bankas strukt?ra 8 Secin?jumi un priek?likumi 10 Izmantot?s literat?ras saraksts 11 Pielikums 12 Ievads Centr?lai bankai valst? ir noz?m?g?k? vieta banku sist?m?. Centr?l? banka ir galvenais posms banku sist?m?, un t? ar da??du monet?ro politiku instrumentiem regul? naudas apgroz?bu valst?. P?c neatkar?bas atg??anas 1991. gad? Latvij? tika uzs?ktas reformas, lai valst? izveidotu tirgus ekonomiku. Stabiliz?cijas un struktur?lo reformu programmas ietv?ra strauju cenu liberaliz?ciju, subs?diju atcel?anu, finansu discipl?nas pastiprin??anu un liber?las tirdzniec?bas un maks?jumu sist?mas izveido?anu.
Bnkovskoe delo
Тип работы: Курсовая работа Предмет: Банковское дело Язык: Латышский Просмотров: 316 Комментариев: 0
Lizing
Тип работы: Реферат Предмет: Деньги и кредит Язык: Латышский Просмотров: 276 Комментариев: 0
L?zings. L?zings(noma): kustamo un nekustamo objektu lieto?anas ties?bu izmanto?ana par noteiktu atl?dz?bu; ra?o?anas priek?metu vai iek?rtu noma ar vai bez izpirk?anas ties?b?m. L?zings ir sevi??a kred?ta attiec?bu forma, kura dod iesp?ju uz??m?jam ieg?d?ties kustamo un nekustamo ?pa?umu, neiz?emot no apgroz?bas lielas naudas l?dzek?u summas invest?ciju veik?anai. L?zings ir finans?juma veids, kura proces? l?zinga ??m?js ieg?st l?zinga objektu, par kuru ir samaks?jis l?zinga dev?js. L?zinga gait? l?zinga ??m?js nor??in?s ar l?zinga dev?ju par aizdoto naudu (maks? procentus) un atkar?b? no l?zinga veida maks? ma??nas amortiz?cijas maksu vai izpirkuma maksu. Kas ir l?zings un k? tas darbojas. Run?jot vienk?r?? valod? – j?s aiz?ematies naudu no k?das l?zinga komp?nijas un atdodat to veikalam, kur? v?laties ieg?d?ties k?du preci. Kam?r par?ds nav nomaks?ts, l?zinga objekts ir l?zinga komp?nijas ?pa?ums, bet tikl?dz tas izdar?ts prece ir j?su. Galvenie ar l?zingu saist?tie termini.
Strahovanie
Тип работы: Курсовая работа Предмет: Страхование Язык: Латышский Просмотров: 327 Комментариев: 0
Latvijas Universit?te Ekonomikas un Vad?bas Fakult?te Finansu instit?ts Kursa darbs Apdro?in??an? Apdro?in??anas veidi Latvij?. R?ga 2000 Saturs. "1-4" Ievads 3 Apdro?in??ana, tas raksturojums, tendences un aktu?lit?te 4 1. Nedz?v?bas apdro?in??anas tirgus (risku apdro?in??ana) 8 1.1.Sauszemes transportl?dzek?u ?pa?nieku civiltiesisk?s atbild?bas oblig?t? apdro?in??ana [2;1]. 8 1.2.Transportl?dzek?a ?pa?nieka civiltiesisk?s atbild?bas br?vpr?t?g? apdro?in??ana. 9 1.3. Apdro?in??ana nelaimes gad?jumiem transport?. 10 1.4. Za??s kartes. 11 1.5.Uz??muma apdro?in??ana. 12 1.6. Uz??m?jdarb?bas p?rtrauk?anas apdro?in??ana. 13 2. Dz?v?bas apdro?in??anas tirgus 14 2.1. Vesel?bas apdro?in??ana. 15 2.2. ?rstu profesion?l?s atbild?bas apdro?in??ana. 16 2.3. Nelaimes gad?jumu apdro?in??ana. 17 2.4. Ce?ojumu medic?nisk? apdro?in??ana. 17 3. ?pa?uma apdro?in??ana 19 3.1.Priv?tpersonu ?pa?uma apdro?in??ana. 21 3.1.1. ?ku apdro?in??ana 21 3.1.2. Mantas apdro?in??ana.
Strahovanie
Тип работы: Реферат Предмет: Страхование Язык: Латышский Просмотров: 276 Комментариев: 0
Latvijas Universitate Ekonomikas un vadibas fakultate Finansu instituts Kursa darbs Apdro\x00F0ina\x00F0ana “Apdro\x00F0ina\x00F0anas brokeri” (paraksts) Riga 1999 S A T U R S lpp. Ievads . . . . . . . . . . 3 1. Apdro\x00F0ina\x00F0ans tirgus visparigs raksturojums . . . . 5 2. Apdro\x00F0ina\x00F0anas brokeru vieta un nozime . . . . . 6 3. Apdro\x00F0ina\x00F0anas brokeru galvenas iezimes . . . . 9 4. 3. 1. Galvenas prasibas pret darbu . . . . . . 9 3. 1. 1. Izvcles princips . . . . . . . 9 3. 1. 2. Godiguma princips . . . . . . 9 3. 2. Galvenas priek\x00F0rocibas . . . . . . . 11 3. 2. 1. Izmaksu nesadardzina\x00F0ana . . . . . 11 3. 2. 2. Vairaku apdro\x00F0ina\x00F0anas sabiedribu aizvieto\x00F0ana . . 11 3. 2. 3. Kopsauccja ra\x00F0ana . . . . . . 12 3. 3. Pozitivo faktoru uzskaitijums . . . . . . 13 3. 4. Apdro\x00F0ina\x00F0anas brokeru izplatitakie pakalpojumi . . . 14 3. 5. Apdro\x00F0ina\x00F0anas brokeru saikne ar citiem tirgus segmentiem. .
Strahovanie
Тип работы: Курсовая работа Предмет: Страхование Язык: Латышский Просмотров: 270 Комментариев: 0
Latvijas Universit?te Ekonomikas un vad?bas fakult?te Finansu instit?ts Kursa darbs studiju kurs?: Apdro?in??ana Apdro?in??anas b?t?ba, nepiecie?am?ba un pied?v?t?s iesp?jas. R?ga 2000 Saturs Ievads 1.Kravu apdro?in??ana 2.Muitas nodevu un nodok?u apmaksas apdro?in??ana 3.Za?? karte 4.Automa??nas apdro?in??ana nelaimes gad?jumiem 5.Apdro?in??ana nelaimes gad?jumiem autotransport? 6. Ce?ojumu medic?nisk? apdro?in??ana 7.?pa?uma apdro?in??ana 7.1. Priv?t personu ?pa?uma apdro?in??ana 8. Uz??m?jdarb?bas p?rtrauk?anas apdro?in??ana 9. Celtniec?bas risku apdro?in??ana 10. ?rstu profesion?l?s atbild?bas apdro?in??ana 11. P?rapdro?in??ana Secin?jumi un priek?likumi Izmantot?s literat?ras un avotu saraksts Ievads Apdro?in??ana, t?pat k? jebkur? cits uz??m?jdarb?bas veids pak?auts tirgus pamatlikumam - piepras?jums nosaka pied?v?jumu. T?dej?di pats apdro?in??anas bizness atkar?gs no sabiedr?bas maks?tsp?jas l?me?a un no uztic??an?s apdro?in??anas sabiedr?b?m.
Strahovanie zizni
Тип работы: Курсовая работа Предмет: Страхование Язык: Латышский Просмотров: 317 Комментариев: 0
Latvijas Universit?te Ekonomikas un vad?bas fakult?te Finansu instit?ts Kursa darbs studiju kurs?: Apdro?in??ana Dz?v?bas apdro?in??anas raksturojums. R?ga 2000 Saturs Ievads Dz?v?bas apdro?in??anas apraksts Dz?v?bas apdro?in??anas veidi Jaukt? dz?v?bas apdro?in??ana Apdro?in??anas nodro?in?juma apm?rs apdro?in?tas personas n?ves gad?jum? B?rnu apdro?in??ana laul?bai Rentes (annuit?tes ) apdro?in??ana 2.3.1. Rentes apdro?in??anas noteikumi Pensijas apdro?in??ana LATVA un RIGAS FENIKSS apdro?in??anas sabiedr?bu dz?v?bas apdro?in??anas piedav?jumi Apdro?in??anas sabiedr?bas LATVA uzkr?jo?? dz?v?bas apdro?in??ana Dz?ves apdro?in??ana b?rnu izgl?t?bai .