Категории

Главная Языки Польский

Язык работ - Польский, материалов на Польском - 1

Break Event Point
Тип работы: Реферат Предмет: Экономическая теория Язык: Польский Просмотров: 422 Комментариев: 0
Uniwersytet ёСdzki referat temat: BREAK EVEN POINT wykonawca: ekonomia III r. Inwestycje i Nieruchomoњci ёСdџ, 1996 PODSTAWOWE DEFINICJE Jak wynika z badaЯ nad przepіywami pienЙїnymi (CASH FLOW) przychody z dziaіalnoњci podstawowej, ktСre stanowi№ rСїnicЙ pomiЙdzy przychodami i kosztami wpіywaj№ w zasadniczy sposСb na pіynnoњФ finansow№, w konsekwencji zaњ na wielkoњФ zysku netto. Nie wiemy jednak czy relacja pomiЙdzy przychodami i kosztami jest opіacalna (efektywna) i bezpieczna dla dalszej dziaіalnoњci gospodarczej? Aby na tak postawione pytania odpowiedzieФ, posіuїmy siЙ analiz№ progu rentownoњci. Wykorzystamy tu nastЙpuj№ce definicje: Przychody ze sprzedaїy i usіug w danym przedziale czasu. Koszty zmiene to jest wartoњФ kosztСw wynikaj№cych z prowadzenia dziaіalnoњci gospodarczej. S№ to naogСі koszty materiaіСw i paliwa, energii, wynagrodzeЯ wraz z obci№їeniami. Nadwyїka przychodСw nad kosztami zmiennymi (NPKZ).