Категории

Главная Языки Узбекский

Язык работ - Узбекский, материалов на Узбекском - 1

Таърих
Тип работы: Реферат Предмет: История Язык: Узбекский Просмотров: 426 Комментариев: 0
ВАЗОРАТИ МАОРИФИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН ДОНИШГОХИ ТЕХНИКИИ ТОЧИКИСТОН БА НОМИ М. С. ОСИМЙ КАФЕДРАИ "ФАНХОИ ГУМАНИТАРЙ" РЕФЕРАТ Мавзуъ: "Точикон дар асрхои XVI - XVIII" Муаллими калони кафедра Чумаев Б. Донишчуи курси I Факултаи энергетикй гурухи "6547А" Умаров Нозим Душанбе – 2003 Наќшаи кор: Мовароунањри асрњои XVI - XVIII Љангу низоъњои феодалї дар асри XVI Тољикон дар асрњои XVI - XVIII ТОЉИКОН ДАР АСРЊОИ XVI – XVIII Дар асрњои XVI - XVIII ўзбекњои бодиянишин бо сардории Муњаммад Шайбонињои Мовароуннањри Марказї ва андаке баъдтар тамоми ќисмати боќимондаи давлати Темуриёнро забт намуданд. Давлат ва сулолаи нав бо номи таъсискунандаи худ – Шайбонї машњур гардид. Худи Шайбонихон аслан аз хонандаи Чингизхон буд. Боби ў, Абулхайрхон, дар асри XVI давлати пуриќтидори бодияви ташкил намуд. Ќавму тоифањои туркзабони муттањидкардаи ў аз аслу насабњои гуногун иборат буданд.